KOLEKTİVİZM Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


kolektivizm(1. anlamı)

Fr. collectivisme

a. top. b. Ortaklaşacılık.

Güncel Türkçe Sözlükkolektivizm(2. anlamı)

İng. collectivism

Üretim araçlarına toplumun sahip olması gerektiğini ileri süren ve bu amaçla üretim araçları özel mülkiyetinin ve devletin tasfiye edilmesini savunan ve ilk kez kendisini kolektivist anarşist olarak tanımlayan Mikhail Bakunin tarafından ortaya atılan kuram.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

KOLEKTİVİZM ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • BUKHARİN EMPERYALİZM KURAMI: Bukharin emperyalizm kuramıanlamı İng. Bukharin’s imperialism theory Emperyalizmi mali sermayenin uluslararası şirketler aracılığıyla dışsatım aşaması olarak tanımlayan ve iç ticaret hadlerinin tarım lehine dönmesi nedeniyle öncelikle tarımsal alanlara yatırım yapılması zorunluluğunu vurgulayan kuram. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KÜRSÜ SOSYALİZMİ: kürsü sosyalizmianlamı İng. socialists of the chair Özel mülkiyeti reddetmemekle beraber, iktisadi yapıya ve içinde bulunulan çağın özelliklerine göre devletin iktisadi yaşamı düzenlemesini ve denetim altında tutmasını savunan ve 1872 yılında Almanya’daki akademisyenler tarafından ortaya atılan yaklaşım. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FABİAN SOSYALİZMİ: Fabian sosyalizmianlamı İng. Fabian socialism Marks’ın sınıf çatışması kuramının aksine, sosyalizmi şiddet ve devrime başvurmadan parlamenter süreç yoluyla yerleştirmeye yönelik Fabian Derneği tarafından ortaya atılmış ve özellikle İngiltere, İskandinav ülkeleri ve Kanada’da kabul görmüş düşünce akımı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KOLEKTİVİST: kolektivistanlamı Fr. collectiviste sf. top. b. Ortaklaşacı. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • EMMANUEL EMPERYALİZM KURAMI: Emmanuel emperyalizm kuramıanlamı İng. Emmanuel’s imperialism theory Sermayenin uluslararası akışkanlığı sonucu faiz oranlarının ülkeler arasında eşitlendiği, buna karşılık ücretlerin her ülkenin sosyo kültürel ortamında geçimlik olarak belirlendiği bir dünyada eşitsiz değişimin yol açacağı değer transferinin sermaye yoğun mal dışsatımcısı ülkelerdeki ücretli kesimin ücretlerini yükseltici etki yapacağını, bu sürecin ülkelerin işçi sınıfları arasındaki dayanışmayı ortadan kaldıracağını, böylelikle işçi Devamını Oku

  • ÜTOPİK SOSYALİZM: ütopik sosyalizmanlamı İng. utopian socialism Eşitlikçi bir toplum yaratmak amacıyla özel mülkiyet ve miras hakkının kaldırılması, toplumun tüm bireylerine her konuda eşit şans tanınması, üretim araçları mülkiyetinin topluma devreldilmesi gibi ilkeleri savunan ve başlıca temsilcileri S. Simon, C. Fourler, R. Owen, ve J. Proudhon gibi düşünürler olan, ondokuzuncu yüzyılda Avrupa’da etkili olmuş bilimsel sosyalizm öncesi düşünce akımı. BSTS Devamını Oku

  • KAPİTALİST ANARŞİZM: kapitalist anarşizmanlamı İng. capitalist anarchism, free-market anarchism, market anarchism Savunma, güvenlik, adalet ve para basma gibi kamu ile özdeşleşen hizmetlerin bile piyasa mekanizması içerisinde en ideal bir biçimde sağlanabileceğine inanan, devletsiz kapitalizmi savunan felsefi görüş. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • SENDİKALİZM: sendikalizm(1. anlamı) Fr. syndicalisme a. Sendikacılık. Güncel Türkçe Sözlük sendikalizm(2. anlamı) İng. syndicalism İşçi sınıfının mücadelesi ile kapitalist toplumun dönüştürülebileceğini ve bu dönüşümün sendikaların öncülüğünde toplumun çoğunluğunun çıkarlarını gözetecek biçimde gerçekleşebileceğini ileri süren eğilim, hareket ve düşünceler. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • ANALİTİK MARKSİZM: analitik Marksizmanlamı İng. analytical Marxism Marksizmin yöntemlerini çeşitli alternatif yaklaşımlarla birleştirerek 1980 ve 1990’lı yıllarda Avrupa ve Kuzey Amerikan Marksist sosyolojisini yeniden canlandırmak amacıyla Erik Olin Wright, Jon Elster ve John Roemer gibi sosyolog ve sosyal kuramcılar tarafından geliştirilen ve marksist yaklaşımın tarihselci ve iktisadi belirlemeci yöntemini bireylerin rasyonel tercihleriyle bağdaştırarak eleştirel nitelikli bir kuram geliştirmeye çalışan Devamını Oku

  • ANALİTİK MARKSİZM: analitik Marksizmanlamı İng. analytical Marxism Marksizmin yöntemlerini çeşitli alternatif yaklaşımlarla birleştirerek 1980 ve 1990’lı yıllarda Avrupa ve Kuzey Amerikan Marksist sosyolojisini yeniden canlandırmak amacıyla Erik Olin Wright, Jon Elster ve John Roemer gibi sosyolog ve sosyal kuramcılar tarafından geliştirilen ve marksist yaklaşımın tarihselci ve iktisadi belirlemeci yöntemini bireylerin rasyonel tercihleriyle bağdaştırarak eleştirel nitelikli bir kuram geliştirmeye çalışan Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar