İDRAK Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


idrak, -ki(1. anlamı)

Ar. idr¥k

a. (idra:k) 1. Anlama yeteneği, anlayış, akıl erdirme: “Kişilik idraklerle doğar, diyenler de var.” –Ç. Altan. 2. Erişme, ulaşma. 3. ruh b. Algı. 4. ruh b. Algılama.

Güncel Türkçe Sözlükidrak(2. anlamı)

İng. perception

Dış dünyanın uyarısı ile meydana gelen fiziksel duygunun zihinsel yorumu.

BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998


Sponsorlu Bağlantılar

İDRAK ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • İDRAK ETMEK: idrak etmekanlamı 1) akıl erdirmek, anlamak, kavramak: “Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” –E. Şafak. 2) erişmek, ulaşmak: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik. 3) ruh b. algılamak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İDRAK ETMEK: idrak etmekanlamı 1) akıl erdirmek, anlamak, kavramak: “Evliliğim boyunca, saçmalığını ancak şimdi idrak edebildiğim bir iş bölümü vardı Ayşin ile aramızda.” –E. Şafak. 2) erişmek, ulaşmak: Cumhuriyetin yetmiş beşinci yılını idrak ettik. 3) ruh b. algılamak. Güncel Türkçe Sözlük Devamını Oku

  • İZAN: izan(1. anlamı) Ar. i£¤¥n a. (iza:nı) esk. Anlayış, anlama yeteneği. Güncel Türkçe Sözlük izan(2. anlamı) 1. Şaka, yapmacık. 2. Bilerek, özellikle. Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü Devamını Oku

  • OSTEOGENİK POTANSİYEL: osteogenik potansiyelanlamı İng. osteogenic potential (Yun. osteon: kemik; genesis: soy) Kemikleri dıştan örten ve ilik boşluklarını astarlayan özel bağ dokularının (periosteum, endosteum) kemik dokusunu meydana getirme yeteneği. Kemik kırılmalarını tamir ederler. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 Devamını Oku

  • VERİMLİ: verimli(1. anlamı) sf. 1. Verimi iyi ve bol olan, bitek, randımanlı, mahsuldar, mümbit, müsmir, verimkâr: Verimli toprak. 2. Kendisinden beklenen sonucu veren, semereli: “Eğer bu beğeniş ve güven gerçek bilgi ve ihtisasa dayansaydı şüphesiz daha sağlam, daha verimli olurdu.” –R. H. Karay. 3. Çok yazan, velut: “Sonra, sahiden verimli bir de kalemi var!” –Y. Z. Devamını Oku

  • DUYU: duyu(1. anlamı) a. İnsanların ve hayvanların, dış dünyanın uyaranlarını görme, işitme, koklama, dokunma ve tatma organlarıyla algılama yeteneği, duyum, hasse: “Tüm duyularım uyanık olarak trenimin rengini ve numarasını bulmaya çalışırdım.” –N. Eray. Güncel Türkçe Sözlük duyu(2. anlamı) Fr. Sens BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu duyu(3. anlamı) İng. sense İnsan ve hayvanlarda dış dünyanın etkisini duyma yeteneği. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 duyu(4. anlamı) İng. sense Uyarımları Devamını Oku

  • METABOLİZMA: metabolizma(1. anlamı) Fr. métabolisme a. biy. Canlı organizmada veya canlı hücrelerde hareketi, enerjiyi sağlamak için oluşan, biyolojik ve kimyasal değişimlerin bütünü. Güncel Türkçe Sözlük metabolizma(2. anlamı) İng. metabolism Canlı organizmada ya da canlı hücrede meydana gelen yapıcı ve yıkıcı nitelikteki kimyasal olayların tümü; protoplâzmadaki asimilâsyon ve parçalanma ile ilgili olayların toplamı; anabolizma ve katabolizma olaylarının toplamı. BSTS / Biyoloji Terimleri Devamını Oku

  • UYARAN: uyaran(1. anlamı) sf. 1. Uyarma işini yapan (kimse veya şey), münebbih. 2. Organizmada uyarım yaratan, uyarıcı: Kahve, uyaran maddelerden biridir. 3. a. Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç, uyarıcı. Güncel Türkçe Sözlük uyaran(2. anlamı) Fr. Stimulants BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu uyaran(3. anlamı) İng. stimulus, excitant Bir uyarım, bir tepki yaratan herhangi bir güç; uyarıcı. BSTS / Eğitim Terimleri Sözlüğü1974 uyaran(4. anlamı) Osm. Devamını Oku

  • FOTORESEPTÖR: fotoreseptör(1. anlamı) İng. photoreceptor (Yun. phos: ışık; recepteur: alınmış) 1. Göz gibi ışığa duyarlı duygu organı. 2. Koni ve çomak hücreleri gibi bir hücrenin ya da hücrenin bir kısmının ışığa duyarlı olması. 3.Rodopsin, klorofil gibi ışığa cevap veren duyarlı molekül. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 fotoreseptör(2. anlamı) İng. photoreceptor 1. Işığı algılayabilen duyu hücresi. 2. Göze gelen fotonların çarptığı ve zarında Devamını Oku

  • KASILMA: kasılma(1. anlamı) a. Kasılmak işi, takallüs. Güncel Türkçe Sözlük kasılma(2. anlamı) İng. contraction Bir kasın, telin vb.nin görev sırasında kısalması. Kontraksiyon. BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998 kasılma(3. anlamı) İng. contraction Bir kasın uyarılması sonucu, ince ipliklerin kalın iplikler üzerinde kaymasıyla meydana gelen kas boyundaki kısalma. İzotonik, izometrik ve tetanik kasılma tipleri vardır, kontraksiyon. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar