DIŞSATIM VERGİSİ Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


dışsatım vergisianlamı

İng. export tax

1. Dış piyasa payı küçük olan mallarda ülkenin döviz gelirinin azalması pahasına da olsa ülke sanayisinin kilit kesimlerinde kullanılan temel girdi ve aramallarının dışsatımını azaltmak için bu malların dışsatımına uygulanan vergi. 2. İklim, ekoloji, yeraltı zenginlikleri, teknoloji gibi nedenlerle bazı mallarda dünya piyasalarında tekel ya da yarı tekel konumunda olan ülkelerin, yapacakları dışsatımlarda olası ençok döviz gelirini sağlamak amacıyla dışsatım mallarından aldıkları vergi.

BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004


Sponsorlu Bağlantılar

DIŞSATIM VERGİSİ ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • DIŞSATIM YASAKLARI: dışsatım yasaklarıanlamı İng. export prohibition Piyasalarda meydana gelen olağan dışı gelişmeler, dışsatıma konu maldaki yetersizlik, kamu güvenliği, kamu ahlakı, insan sağlığı, hayvanların, bitkilerin veya çevrenin korunmasına yönelik önlemler, sanatsal, tarihi ve arkeolojik değer taşıyan malların korunması gibi nedenlerle ülkelerin dışsatım rejimi kararları, yasa, kararname ve uluslararası anlaşmalar uyarınca bazı malların dışsatımının geçici veya sürekli olarak yasaklanması. Devamını Oku

  • KREDİLİ DIŞSATIM: kredili dışsatımanlamı İng. export on credits İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • KREDİLİ DIŞSATIM: kredili dışsatımanlamı İng. export on credits İki ve çok yanlı kredi anlaşmaları dışında kalmak koşuluyla, tüketim mallarında iki yıl, yatırım mallarında beş yıl vadenin tanındığı, dolayısıyla dışsatım bedelinin ülkelerin kambiyo mevzuatında öngörülen süreleri aşacak biçimde ülkeye getirilmesine olanak tanıyan dışsatım biçimi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM YATIRIM ÜSSÜ: dışsatım yatırım üssüanlamı İng. export platform investment Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM YATIRIM ÜSSÜ: dışsatım yatırım üssüanlamı İng. export platform investment Çokuluslu şirketlerin standart mallarda birim emek maliyetlerini göreli olarak düşük tutabilmek amacıyla üretimlerini az gelişmiş ülkelere kaydırarak bu ülkelerden bölge dışı ülkelere dışsatım yapmak amacıyla gerçekleştirdikleri doğrudan sermaye yatırımı. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA VERGİ BAĞIŞIKLIĞI: dışsatımda vergi bağışıklığıanlamı İng. tax exemption for export, export tax exemption Dışsatım mallarının maliyetlerini düşürerek, dış rekabet güçlerini artırmak amacıyla, söz konusu malların üretiminde kullanılan girdilerin gümrüksüz veya indirimli gümrük tarifesi üzerinden dışalımına izin verilmesi; dışsatımla ilgili vergi, resim ve harçların alınmaması veya indirimli alınması. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIM GÜMRÜK VERGİSİ: dışsatım gümrük vergisianlamı bk. dışsatım vergisi BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • FAİZ EŞİTLEME VERGİSİ: faiz eşitleme vergisianlamı İng. interest equalization tax Avrupa şirketlerinin New York Sermaye Piyasasından borçlanmalarını caydırmak ve dolayısıyla doların değerini koruyarak dış açıkların büyümesini önlemek amacıyla ABD’de 1963 ve 1974 yılları arasında yabancı tahvil ve hisse senetleri alımlarında % 15 oranında alınan vergi. Bu uygulama avro dolar piyasalarının gelişmesini teşvik etmiştir. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DIŞSATIMDA VERGİ İADESİ: dışsatımda vergi iadesianlamı İng. export tax rebate, export tax restitution, export tax drawback Dışsatımı yapılan malların üretiminin başından sonuna kadar her aşamasında alınan vergilerin iade edilmesi. Ancak uygulama güçlüğü nedeniyle dışsatımcıya dışsatımı yapılan malın değerinin belli bir oranı olarak verilen sübvansiyon olarak verilmektedir. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

  • DOLAYLI VERGİ: dolaylı vergi(1. anlamı) a. ekon. Yükümlüsü önceden bilinmeyen, malı satın alanı yükümlendiren, tüketiciden alınan vergi: Tekel maddelerinden alınan vergi, dolaylı vergidir. Güncel Türkçe Sözlük dolaylı vergi(2. anlamı) İng. indirect tax Piyasada malın satışı sırasında miktar ya da değer üzerinden alınan vergi. BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004 Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar