ALLOPURİNOL Kelime Anlamı Nedir?

Sponsorlu Bağlantılar


allopurinolanlamı

İng. allopurinol

Pirazolopirimidin türevi, ksantin oksidaz enzimini baskılayarak kanamalı şok durumlarında serbest radikal oluşumunu engelleyen ayrıca, ürik asit oluşumunu da azaltan ilaç.

BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü


Sponsorlu Bağlantılar

ALLOPURİNOL ile alakalı bazı sözcükler ve anlamları

  • PROSTAGLANDİN SENTETAZ ENZİM BASKILAYICILARI: prostaglandin sentetaz enzim baskılayıcılarıanlamı İng. prostaglandin synthase inhibitors Siklooksijenaz enzimini baskılayarak araşidonik asitten prostaglandin sentezlenmesini engelleyen asetaminofen, salisilik asit, naproksen vb. maddeler, prostaglandin sentetaz enzim inhibitörleri. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • METİRAPON: metiraponanlamı İng. metyrapone Adrenal kabuk hücrelerinde 11ß-hidroksilaz enzimini baskılayarak kortizol ve kortikosteron salınımını azaltan ilaç. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • H2 ALMAÇ ENGELLEYİCİLERİ: H2 almaç engelleyicilerianlamı İng. H2 receptor blockers [H2 almaç engelleyicileri] Hücrelerde H2 almaçlarına bağlanarak midede asit oluşumunu oluşumunu hem hacim hem de yoğunluk olarak azaltan, sadece histaminin neden olduğu asit salgılanmasını değil aynı zamanda gastrin, yemek, kafein, insülin ve kolinerjik ilaçlar ile psişik refleksler tarafından artırılan asit salınımını da engelleyen famotidin, ranitidin vb. ilaçlar, H 2 reseptör Devamını Oku

  • KAURİNOLİK ASİT: kaurinolik asitanlamı İng. kaurinolic acid Formülü C17H34O2, mol kütlesi 270,5 g olan ve kurinin asit bileşeni %15 olan bir asit. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • JALAPİNOLİK ASİT: jalapinolik asitanlamı İng. jalapinolic acit Formülü Me(CH2)4CHOH(CH2)9COOH mol kütlesi 272,4 g olan , jalap reçinesinden elde edilen (+)-11-hidroksi hekzadekanoik asit. BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II)2007 Devamını Oku

  • FİBRİNOLİZ: fibrinolizanlamı İng. fibrinolysis Fibrin pıhtısının plazmin enzimi tarafından parçalanıp çözünmesi olayı. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • DİİZOPROPİLFLOROFOSFAT: diizopropilflorofosfatanlamı İng. diisopropylfluorophosphate Enzimlerin etkin merkezindeki serin aminoasidinin hidroksil grubuna bağlanarak geriye dönüşümsüz inhibisyona neden olan bir inhibitör. Asetil kolinesteraz enzimini baskılayarak sinir iletisini engelleyen ve sinir gazı olarak bilinen bir inhibitör. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • BROMOKRİPTİN: bromokriptinanlamı İng. bromocriptine Ergolin türevi olan, prolaktin hormonunu baskılayarak dopamin agonisti etki yapması nedeniyle, sütün salınımını azaltarak etkisini gösteren ayrıca, progesteron salınımını da azaltan yarı sentetik bir alkoloit. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • MENADİYON-DİMETİLPRİMİDİNOL BİSÜLFİT: menadiyon-dimetilprimidinol bisülfitanlamı İng. menadion-dimethylpyrimidinole bisulphite Menadiyon ve dimetilprimidinol maddelerinden oluşturularak ticari yemlik kalitede üretilen ve K vitamini etkisi olan bir ürün. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

  • KLOROFENİLALANİN: klorofenilalaninanlamı İng. chlorophenilalanine Merkezî sinir sistemi ve periferdeki hücrelerde triptofan hidroksilaz enzimini baskılayarak üretimini azaltıp dokudaki konsantrasyonunu düşüren ilaç. BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü Devamını Oku

Sponsorlu Bağlantılar